DRET MERCANTIL

El dret mercantil és la branca del dret encarregada de regular l’exercici del comerç que codifica/sistematitza/reglamenta/ordena els actes de comerç i les relacions jurídiques derivades de la realització d’aquests.

A més de la creació i gestió empreses, de l’assessorament comercial, compra, dissolució i liquidació. Direcció i actuació a les reunions generals i verificació de la situació al registre de les empreses i reclamació de morositat.

DRET LABORAL

Tota mena de gestions i actuacions tan judicials com administratives envers a les matèries d’acomiadaments, sancions, reclamacions de quantitats laborals, convenis col·lectius, conflictes, expedients de regulació d’ocupació.

DRET FISCAL I TRIBUTARI

Assessorament fiscal i tributari, amb la gestió comptable i laboral de les empreses i particulars. Planificació fiscal patrimonial de persones físiques i empreses. Herències. Fiscalitat corporativa nacional i internacional. Assessorament en processos tributaris i inspeccions fiscals davant l’Administració Tributària. Servei d’assessorament fiscal recurrent, així com la gestió, comptable i laboral.

RESPONSABILITAT CIVIL / ACCIDENTS

Reclamacions de danys i perjudicis per responsabilitat civil derivada de qualsevol tipus d’accident davant les empreses asseguradores.

Reclamacions Incapacitats i Jubilacions a la Seguretat Social.
Tota mena de gestions i actuacions tant administratives com judicials envers les matèries de pensions, d’incapacitat, jubilacions, viudetats i/o orfandats.

DRET IMMOBILIARI I DE LA CONSTRUCCIÓ

Assessorament en la compra de tota mena d’immobles, d’habitatges i locals així com la redacció de tota classe de contractes d’arres, paga i senyals i compravendes i preparació de l’atorgament d’Escriptures de qualsevol tipus. Reclamació de la responsabilitat desenal contra promotors, arquitectes i aparelladors. Verificació de les càrregues de les finques.

DRET BANCARI

Defensa dels drets i interessos de persones i empreses en la seva condició de clients d’entitats financeres. El Dret bancari i la normativa autonòmica, estatal i comunitària de protecció del consumidor ofereix empara als clients d’entitats financeres contra les anomenades males pràctiques bancàries.

DRET EMPRESARIAL

Creació i gestió de societats mercantils. Assessorament mercantil, compraventa, dissolució i liquidació de companyies.  Direcció i actuació en les Juntes Generals. Verificació de la situació al Registre Mercantil de les companyies. Reclamació d’impagaments.